onsdag 29 januari 2014

Ledarskapet och förhållandet till makten...


Makt kan vara ett redskap för att få något att hända. Makten skapar möjligheter och den bör användas med förstånd. Makt kan också vara att bestämma över andra. Personligen gillar jag makt i den första betydelsen. Möjligheter att driva frågor och få saker att hända. Den som gillar makten för att kunna bestämma över andra borde inte ha den. 

Foucault beskrev disciplineringsprocessen som en riktning mot människans psyke. Genom påtryckningar via samvetet och skuldbeläggning skapas en individ som underordnar sig. Tidigare utövades kroppsstraff och tortyr i de öppna och offentliga rummen. Makthavaren markerade tydligt vem som bestämde och vad som händer om man inte lyder och är tillräckligt beundrande. Vitsen var att visa att den som inte underordnar sig blir straffat. Åskådarna och massan förstår vad som kan hända. Focault menar att när bestraffningen förflyttar sig in i fängelserna och individen skils åt från kollektivet så utsätts ändå individen för olika disciplinära åtgärder - i namn att försvara samhället. 

Disciplin innebär att att individerna fördelas i olika lag. 
Disciplineringsprocessen börjar med fördelningen av individerna i rummet som är en sluten miljö, en grupp till exempel. Alla har en plats och kan kontrolleras, det blir synligt vem som är närvarande eller inte och man kan styra önskvärda kommunikationer. Alla som ingår i det disciplinära systemet kan bytas ut eftersom det finns en given plats i förhållande till andra. Focault menade att det finns en plats för varje individ och en individ för varje plats. Därmed går det att låta människor byta plats. Ibland är den ena populär och ibland den andre. Rangordningen styrs genom att människor förflyttas av de/den som för tillfället innehar makten. Även den positionen är naturligtvis utbytbar. Exempel kan vara hur man placeras på en lista till en politisk församling. Den som gillar makten för att komma vidare och uppnå någon slags politisk kapacitet för att gynna helheten väljer ett sätt och den som gillar att bestämma över och styra andra väljer utifrån andra kriterier.

För att upprätta disciplinen krävs naturligtvis att alla som ingår i systemet delar uppfattningen om hur det ska vara. En person som likt pojken i Kejsarens nya kläder påpekar konsekvenser flyttas lätt undan till annan plats, alternativt trycks bort ur gemenskapen. Det kan ske med olika metoder, alla är inte öppna med med sina avsikter utan arbetar subtilt. Genom baktaleri, exkludering, förminskning kan man komma ganska långt om man vill bli av med misshagliga element. Gruppen i övrigt ser stumt på. Ingen vill riskera att hamna i dålig dager och därmed råka illa ut själv, kanske tappa sina privilegier. Det är mänskligt.

Ibland finns det naurligtvis i en grupp personer som är allmänt stökiga och för gruppens fortlevnad behöver göra annat för att återskapa lugnet. Oro vill ingen ha. Det där tar sig uttryck på olika sätt förstås. En ledare som inte vill bli ifrågasatt av olika skäl reagerar naturligtvis annorlunda än den som naturligen är nyfiken på vad andra har att komma med. I vissa grupepr finns en inbyggd ångest som hanteras med disciplinering för att frid ska råda. Det är en evig kräftgång.

Med de allt högre utbildningsnivåer allt fler människor har så kommer ifrågasättandet mer naturligt. Det är inte alltid längre ledaren som sitter på mest kunskap. Det är inte heller nödvändigt att göra det om man vågar kasta loss och känna tillit till omgivningen och se möjligheten till utveckling som många människors sammanlagda kunskape kan skapa. Den som är skraj för att bli ertappad med sin okunskaps håller hårdare på disciplinen och stöter bort dem som kan avslöja den egna inkompetensen. Det i sin tur brukar leda till att folk som vill ha utveckling försvinner till platser och rum där det finns utveckling. Kvar blir de som nickar och ler och uppför sig innanför den stränga kod som ledaren/ledarna satt upp. I längden är det naturligtvis ohållbart för överlevnaden. Var och en kan bli förflyttad till ny position i gruppen. Syndabockens plats vill ingen ha, men vem som helst kan få den.

Om man är nyfiken på makt och grupper och hur man kan kolla det så läs om metoden sociometri här  Vem är du i din grupp. Kanske kan ge vissa tankar ändå.

Gruppdynamik är fascinerande. Men också så förödande ibland.

Inga kommentarer: