måndag 2 juni 2008

Vad är det som gäller - undra på att man förvirras...

Det finns en centerpartist vid namn Staffan Danielsson. Han bloggar om signalspaningen. Både förre försvarsministern Mikael Odenberg och förre justitieministern Bodström har kommenterat på bloggen. Idag ger Thomas Bodström en bild på Staffans blogg som förvirrar mig. Det kanske är meningen, inte vet jag.

Bodström menar att Beatrice Ask och många av hennes tjänstemän också är emot det hela. Det där vet man inte för inget hörs. Men vad är det som gäller egentligen? Jag är totalförvirrad.

Men en sak vet jag, ett avlyssningssamhälle som är godkänt av staten vill jag inte ha. Den personliga integriteten för oss som har "rent mjöl i påsen" är viktig. För man ska komma ihåg att den som avgör om mjölet är rent eller inte är betraktaren, inte vi själva. Som journalist så funderar man kring källskyddet som starkt hör ihop med brevhemligheten. Men traditionell media verkar inte bry sig så mycket.

Uppdatering 1: Här hittade jag en annan centerpartist - som är emot det hela. Strömningarna går tydligen åt alla håll.

Uppdatering 2: Fick en kommentar från Lasse E/ på detta inlägg som jag lyfter upp här. För det han skriver talar sitt eget språk och är fritt för bedömning av läsaren.

Vem är det som inte lyssnar och var sitter det fast? Det undrar jag. Ingen verkar vilja ha den här lagen. Förvirringen ökar.

Registernämnden:
"Det avstyrks att förslagen i den delade versionen av lagrådsremissen läggs till grund för lagstiftning. Förslagen är inte förenliga med den svenska grundlagen och Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. En så enormt kraftig utvidgning av telefonavlyssningen och avlyssningen av andra kommunikationer i kabel kan inte genomföras över huvud taget."

Kammarrätten:
"Det har inte varit möjligt för kammarrätten att under den tid som stått till buds göra den mera djuplodande analys av förslaget som bort ske.
Kammarrätten ser också principiella problem med att organ på det militära försvarets område ges uppgifter som syftar till att bekämpa brott.
Kammarrätten konstaterar att förslagen om signalspaning skulle ge ett system som kan beskrivas som telefonavlyssning utan domstolskontroll och anser att det är en högst betänklig utveckling."

Datainspektionen:
"En liknande generell övervakningsmetod genomförs för närvarande nationellt i Sverige till följd av EG-direktivet om lagring av teletrafikdata. Men signalspaningen avser dessutom själva innehållet i telefonsamtal och meddelanden.
Sådana generella metoder riskerar att negativt påverka befolkningens uppfattning och upplevelse om integritetsskyddet och möjligheten till privatliv.
Vi har tidigare framfört att mycket talar för att underlaget till ett så långtgående förslag som det förevarande behöver kompletteras med avvägningar som tas fram i en kommitté med parlamentarisk medverkan.
Dessa synpunkter har tagits fram på kort tid under mellandagarna i frånvaro av personal som tidigare handlagt remissärendet. Det kan förmodas att situationen varit densamma på andra myndigheter som fått delningen. Även detta och att det sker underhand talar för behovet av ytterligare beredning i centrala frågor."

Rikspolisstyrelsen:
"Förslagen tyder på en skrämmande brist på förståelse för de krav i fråga om skydd för personlig integritet som följer av regeringsformen och Europakonventionen om skydd för de grundläggande fri- och rättigheterna."

Säkerhetspolisen:"Säkerhetspolisen är kritisk till det sätt på vilket beredningen av förslaget skötts. Förslaget är så ingripande och har sådana konsekvenser för samhället och enskilda att det bör grundas på en parlamentarisk översyn och inte på en promemoria upprättad av tjänstemän vid Försvarsdepartementet.
Genom förslaget kommer det att skapas en verksamhet som till stora delar är parallell och överlappande med den som bedrivs av polisen. Detta väcker starka betänkligheter ur ett integritetsperspektiv. Det är således fråga om en massiv telefonavlyssning och förslaget innebär en kränkning av enskilds integritet som vida överstiger den kränkning som förslagen om buggning och preventiva tvångsmedel sammantaget innebär."

Riksåklagaren:
"Riksåklagaren delar justitiedepartementets uppfattning att förslaget uppvisar flera allvarliga brister och därför inte kan ligga till grund för lagstiftning."

Ekobrottsmyndigheten:
"Den som känt minsta tvekan att av integritetsskyddsskäl godta t.ex. lagring av trafikuppgifter, buggning och s.k. preventiva tvångsmedel kan omöjligen acceptera förslaget till regler om signalspaning som de är utformade i dagsläget."

Slutligen dömde lagrådet ut regeringens definition av själva integritetsintrånget, dvs det mest centrala av allt i hela förslaget:

Lagrådet:"Lagrådet anmärker att detta intrång, i motsats till vad som anges i lagrådsremissen men i enlighet med vad som har anförts av vissa remissinstanser, sker redan genom att staten bereder sig tillgång till teletrafiken och inte först när ett visst meddelande avskils för analys genom sökbegreppen. Karaktären av intrång förringas inte av att sökningen sker med automatiserad behandling."

(intressant)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

4 kommentarer:

Anonym sa...

Hos Staffan Danielsson kan du läsa vad Justitiedepartementet och andra tunga remissinstanser tyckte om FRA-förslaget.

/Lasse E

Mary sa...

Jag lägger upp det där i min bloggpost för att förtydliga det hela...

Markus "LAKE" Berglund sa...

Vi är et helt gäng Centerpartister som är emot det hela, exmpelvis jag. :)

Men även Stockholm C-avdelning har fattat ett principbeslut mot FRA. Frågan är bara varför de inte hörs mer i debatten...

Anonym sa...

@Markus "LAKE" Berglund: Varför? För att din partiledning inte är de månniskor du tror att de är.