torsdag 1 december 2011

Att få uttrycka sin åsikt utan att åka i fängelse...


I Sverige tar vi det för självklart att kunna uttrycka oss om vad vi vill utan att råka ut för repressalier. En grundläggande rättighet i en demokrati. Yttrandefriheten måste vi värna om. I andra länder gäller andra regler och det är vad det handlar om läs nedan...


Följande upprop är gemensamt skrivet av ett antal svenska bloggare, som alla vill markera hur viktigt det fria ordet är. Vi har olika bakgrund, skriver om olika saker och har i övrigt säkerligen väldigt olika prioriteringar - men här samlas vi kring en fråga vi alla värderar väldigt högt.


Bloggarupprop: Frige dem som fängslats för sin åsikt! – 
#FreeBloggers!
(Information in English below - Search for "English" and you'll find it!)
 


   
Frige dem som fängslats för sin åsikt!

När pressfrihet inskränks och medier kontrolleras av statliga eller andra intressen, blir det medborgares uppgift att peka på missförhållanden. Internets medborgarjournalister är en viktig motor för utveckling av demokrati i många länder. Med bloggar och andra sociala medier som publiceringsplattform lyfts orättvisor
och missförhållanden i vardagen i ett hårt kontrollerat medielandskap fram i ljuset. Som den arabiska vårens historiska händelser visat är bloggare inte bara medborgarjournalister. Med sig bär de även hoppet om demokrati, fred och värdighet.

Yttrandefriheten på nätet har blivit en av de främsta skiljelinjerna mellan demokrati och diktatur. Här lyfts orättvisor och missförhållanden i vardagen och med pennans makt arbetas det för förändring. Situationen för dem som engagerar sig för demokratisk förändring har på många håll hårdnat. I flera länder förföljs och fängslas aktiva som via sociala medier varit kritiska till sittande regim. Ett exempel på det är de öden som drabbat de egyptiska bloggarna Alaa Abd El Fattah och Maikel Nabil.

Alaa Abd El Fattah är en av centralfigurerna i den sedan många år enormt stora och levande egyptiska bloggosfären. Redan 2006 greps han, då av Mubaraks regim, för att statuera exempel. Bloggare som      kritiskt diskuterade det som hände i Egypten ansågs vara ett hot.

Tyvärr har det inte förändrats och i den demokratiprocess som pågår är situationen allvarlig. Sedan en dryg månad har Alaa åter suttit inspärrad. Denna gång av det i Egypten nu styrande militärrådet. Hans tid i fångenskap förlängs med två veckor i taget, vilket orsakar stor oro i hans familj och särskilt hos hans höggravida hustru. Processen mot honom handlar med all önskvärd tydlighet om att inför det nyss      avslutade valet tysta en viktig politisk knutpunkt i denna unga proteströrelse, som tidigare i år störtade diktatorn Mubarak och nu återigen protesterar mot vad man ser som fortsatta politiska orättvisor.
   
Ytterligare en medborgarrättsaktivist, Maikel Nabil, har sedan slutet av mars i år suttit inspärrad, anklagad för att i sin blogg ha förvrängt den egyptiska militärregimens slogan "Militären och folket är en enad hand". Han diskuterade och kritiserade utvecklingen efter Mubaraks fall under rubriken "Militären och folket är aldrig en enad hand". Detta tolkade militärregimen som en attack mot systemet och fängslade Maikel, som nu avtjänar ett treårigt fängelsestraff för högförräderi.

Alaa och Maikel är långt ifrån ensamma. De används dessutom som varnande exempel för att skrämma andra att inte utmana och kritisera orättvisor eller tala i situationer när andra tiger. I en demokrati under uppbyggnad är detta tecken på en farlig utveckling som omvärlden bör reagera på. Vi som undertecknar detta har alla, liksom Alaa och Maikel, valt att delta i den offentliga samtalet via bloggar och andra sociala medier.

Vi vill och hoppas att fler vill lyfta frågan om vikten av det fria ordet och därtill visa för omvärlden att vi ser och vi bryr oss. Åsikts- och yttrandefriheten måste respekteras, och alla bloggare som fängslats för sina åsikters skull måste omedelbart friges!

--- Vårt budskap är klart: Frige det fria ordets förkämpar! ---Om du håller med om det som står får du jättegärna vara med du med! 


Gör i så fall så här:
      
1. Om du vill, skriv ett inlägg på din egen blogg där du berättar att du skrivit under det här uppropet. Välj i så fall gärna en egen rubrik och skriv mycket gärna en egen ingress där du förklarar varför det här är viktigt för just dig. Använd utdrag ur uppropet eller skriv helt själv. Länka sedan till det här formuläret.


2. Fyll i ditt namn och adress till din blogg (eller Twitter-konto el dyl) här nedan. Fyll gärna i adressen direkt till rätt inlägg på din blogg, om du valt att skriva ett eget. Skicka.


3. Berätta för dina vänner att du skrivit under, så att de läser ditt inlägg eller det här uppropet och får möjlighet att skriva under de med. Uppropet är aktivt över helgen och en bit in i kommande vecka.
Därefter stängs möjligheten att skriva under, även om man förstås även fortsättningsvis kan läsa allt. Målet är därefter att få uppropet publicerat i dagspress, med alla insamlade namn som gemensamma undertecknare.
      
Frågor om detta? Fråga den som tipsat dig om uppropet eller skrivit inlägget via vilket du kom hit. Mer generella frågor om initiativet kan besvaras av Marcin @dekaminski (via Twitter är lättast).


Instructions in English on how to join the #FreeBloggers petition


This is a joint petition written by a number of Swedish and international bloggers, who all want to highlight the importance of freedom of speech. We have different backgrounds, we write about different things and certainly have different priorities – but we all gather around an issue that we value highly. If you agree with the petition text you are more than welcome to join us!


If you would like to join, please do as follows: 


1. Write a post on your own blog, if you wish, where you state that you have signed this petition. In this case, please choose a separate title and explain in your own words why this is important to you.


2. Fill in your name and the URL of your blog (or Twitter account etc.) below. If you have chosen to write your own blog post, please fill in the direct URL for this post and send.


3. Tell your friends that you have signed the petition, so that they can read your post and the petition and possibly sign the petition as well. The petition will be open this weekend and will continue into next week. The possibility to sign the petition will then be closed, but the petition text will of course remain public. The goal will then be to get the petition published in the daily press, with all collected names as joint signatures.


Questions? Ask the person who introduced you to the petition or the owner of the blog where you read about it. More general questions about the initiative can be answered by Marcin @dekaminski (via Twitter is easiest). 


Free the imprisoned Egyptian bloggers!

In times when freedom of the press is suppressed and media controlled by government or other interests, the responsibility of pointing out wrong-doings, falls to the citizens. The civil journalism found on the Internet form an integral engine for developing democracy in many countries. With blogs and other social media as their tools, they expose injustice and misconduct in the society, even when the media landscape is being completely controlled.

As the Arab Spring's historic events have shown, bloggers are not only citizen-journalists. With them they carry the hope of democracy, freedom and dignity to all. Freedom of speech on the Internet, has become one of the most important dividing lines between dictatorship and democracy. Here you lift injustice and      wrong-doings in the every-day life, and with the might of the pen you work towards change.
   
In many places the situation, for those that are engaged in democratic change, has become increasingly difficult. Several countries imprison or persecute people that criticize their governments openly in social media. One example of this is the fate of the Egyptian bloggers Alaa Abd El Fattah and Maikel Nabil.
   
Alaa Abd El Fattah is one of the main activists in the large and lively Egyptian blogosphere. In 2006 he was arrested, by the Mubarak regime, to set an example to other bloggers. Bloggers that critically discussed the things that happened in Egypt were regarded as a threat. Unfortunately nothing has changed and today       the process of democratization is endangered by this. About a month ago, Alaa was imprisoned again. This time it was the ruling Military Council of Egypt. His time in captivity is prolonged by two weeks at a time, which causes his family great concern, and especially his pregnant wife. The process against him shows that
 the aim is to silence an important node in the movement for democracy in Egypt, before the election. Earlier this year this movement toppled the dictator Mubarak, and it is once again taking the protests out to the streets.

Yet another civil rights activist, Maikel Nabil, has been in prison since the end of March this year, accused of distortion of the slogan of the Egyptian Military Council, 'the army and the people are one hand', at his blog.
He discussed and criticized the development after the fall of Mubarak, under the heading "The army and the people are never one hand". This was interpreted by the regime as an attack on the system, and Maikel is now serving a three-year sentence for high treason.

Alaa and Maikel are far from alone. In addition, they are used as warning examples to intimidate others not to challenge and criticize injustice, or speak in situations where others remains silent. In a democracy-under-construction, this is a sign of a dangerous development that the surrounding world ought to react on.
   
We, the undersigned have all, just as Alaa and Maikel, chosen to participate in the public conversation through blogs and other social media. We hope that more people want to raise the issue of  the importance of free speech and show the surrounding world that we take notice and that we care. Freedom of speech and thought must be respected, and all bloggers that are being imprisoned because of their opinions must be freed immediately!

Our message is clear: Free the champions of free speech!


Skriv på här


Kent Persson stöttar också

Inga kommentarer: