torsdag 10 maj 2012

Inte ens brottsmisstänkt behöver man vara...

Så då har riksdagen beslutat att det är OK att skrota den gamla brevhemligheten. För det måste väl ändå bli konsekvensen av dagens lag. När avlyssning av kommunikationen kan ske utan att man ens är brottsmisstänkt. Som gammal Postis så har jag nedanstående bestämmelser/lagar i muskelminnet och ryggraden. Förvisso så skickas det inte så mycket fysiska brev numera och Posten tycks stå för rejäla neddragningar. Men rent principiellt så bprde väl nedanstående kunna gälla även för digitaliserad kommunikation. Men tydligen inte. Jag förstår det inte...  Moderna politiker i en modern värld. Hur kunde det bli så här?1. Kvalitetskrav


Tillståndshavaren ska för PTS kunna visa att postverksamheten bedrivs tillförlitligt och så att skyddet för avsändarnas och mottagarnas personliga integritet upprätthålls.


Tillståndshavaren ska se till att:


a) adresserade försändelser hanteras så att de inte skadas genom yttre 
påverkan under hanteringen eller av väder och vind
b) försändelserna hanteras med iakttagande av vedertagna utdelningsrutiner så att de inte i onödan exponeras för obehöriga eller lämnas 
obevakade på sätt som innebär risker i integritetshänseende
c) skyddet för avsändarnas och mottagarnas integritet upprätthålls genom 
att berörd personal har god kännedom dels om reglerna avseende 
tystnadsplikt, dels om det integritetsskydd som brevhemligheten i 4 kap 8 § brottsbalken tar sikte på och att
d) de lokaler där adresserade försändelser hanteras uppfyller rimliga krav på säkerhet. (Citerat från PTS)

Brottsbalken (citat nedan från Notisum)


8 § Den som olovligen bereder sig tillgång till ett meddelande, som ett post- eller telebefordringsföretag förmedlar som postförsändelse eller telemeddelande, döms för brytande av post- eller telehemlighet till böter eller fängelse i högst två år. (Lag 1993:601).

9 § Den som, utan att fall är för handen som i 8 § sägs, olovligen bryter brev eller telegram eller eljest bereder sig tillgång till något som förvaras förseglat eller under lås eller eljest tillslutet, dömes för intrång i förvar till böter eller fängelse i högst två år.

9 a § Den som i annat fall än som sägs i 8 § olovligen medelst tekniskt hjälpmedel för återgivning av ljud i hemlighet avlyssnar eller upptager tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar vid sammanträde eller annan sammankomst, vartill allmänheten icke äger tillträde och som han själv icke deltager i eller som han obehörigen berett sig tillträde till, dömes för olovlig avlyssning till böter eller fängelse i högst två år. Lag (1975:239).

9 b § Om någon anbringar tekniskt hjälpmedel med uppsåt att bryta telehemlighet på sätt som sägs i 8 § eller att utföra brott som sägs i 9 a §, dömes för förberedelse till sådant brott till böter eller fängelse i högst två år, om han ej är förfallen till ansvar för fullbordat brott. Lag (1975:239).Expressen DN

5 kommentarer:

fristed sa...

Det är även för mig en gåta. Jag gjorde samma reflektion när Boström drev frågan i EU. Såg du Guardianartikeln om hemliga domstolsöverläggningar i England (@anneramberg tweetade idag)? Normalt sett förhållandevis förnuftiga människor löper amok i juridiken.

Bo sa...

"Hur kunde det bli så här?"

Stöder man politiker dom Reinfeldt och Bodström så blir det så här.

Beelzebjörn sa...

Tack Mary.

Helena von Schantz sa...

Så bra inlägg, Mary. Och så synd att det behövs.

Unknown sa...

Nu gäller det ju faktiskt att kriminalisera en hel ungdomsgeneration, då kan man faktiskt inte ta hänsyn till integritet.